Politica de Confidențialitate & Politica de Cookies - LS TRADING - lstinvesting.com

Politica de Confidențialitate & Politica de Cookies - LS TRADING

LS TRADING

 

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE & POLITICA DE COOKIES

 

LS TRADING - operator de date cu caracter personal - respectă și asigură securitatea și confidențialitaea datelor dumneavoastră. Orice operațiune de prelucrare se realizează în mod legal, echitabil și trasparent.

 

În vederea unei navigări și colaborări optime, vă invităm să parcurgeți cu atenție și integralitate prezentul document, care are drept scop informare dvs. privind modul în care vă de prelucrăm datele cu caracter personal în contextul accesării paginii web https://www.lstinvesting.com/, în cazul în care ne conctați în oricare dintre modalitățile puse la dispoziție pe/prin site și în contexul contractării de servicii prin intermediul acestuia.

 

 

În înțelesul art. 4 punctul 1 din Regulamentul (UE) nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (GDPR)

 

"date cu caracter personal" înseamnă orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă ("persoana vizată"); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale; 2."prelucrare" înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter 

 

În înțelesul art. 4 punctul 2 din Regulamentul (UE) nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date

prelucrarea presupune orice operaţiune sau set de operaţiuni - efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal - cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate - cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea.

 

 

Conform GDPR denumirea și orice atribute de identificare ale unei persoane juridice nu constituie date cu caracter personal și nu se bucură de protecția aferentă acestei categorii de date.


 

Datele prelucrate de către LS TRADING:

 • Nume, Prenume, Telefon, E-mail -  la crearea unui Cont de Utilizator pe pagina noastră web,
 • la care se  adaugă CNP și adresa în cazul încheirii de contracte privind serviciile contra-cost și în vederea facturării (eventual semnătura, în cazul contractelor care nu se încheie on-line)
 • orice alte date ale căror necesitate este dată de condițiile specifice ale prestării seriviciilor de către LS TRADING sau al contracrării de servicii cu terți (adresa skipe, cont bancar, date de identificare ale reprezentanților/prepușilor prestatorilor de servicii către LS TRADING și alte asemenea).


Temeiurile prelucrării :

 • consimțământul dumneavoastră la colectarea și prelucrarea datelor în scopul comunicării pre-contractuale, în scopul încheierii contractelor și al facturării
 • executarea de către LS TRADING a obligațiilor asumate prin contracte, în scopul notificărilor impuse în derularea, executarea și încetarea în orice mod a raporturilor contractuale (notificări privind activarea/expirarea subscripțiilor, notificarea noilor materiale educative tehnice/consultative/semnale de tranzacționare și alte asemenea, în măsura în care v-ați exprimat expres consimțământul în scopuri de Marketing)
 • îndeplinirea de către LS TRADING a obligațiilor prevăzute de legea contabilității, Codul muncii și securității sociale și alte norme legale incidente în raport de specificul activității  desfășurate.

  Aceste acte normative au incidență asupra duratei de stocare a datelor cuprinse în documentele financiar-contabil, Contracte de muncă, facturi și alte asemenea.
  Registrele de contabilitate obligatorii, documentele justificative care stau la baza înregistrărilor, și implicit a datele personale cuprinse în acestea vor fi de păstrate 10 ani. [ art. 25 alin. (1) din Legea contabilității nr. 82/1991 ], exceptând documentele pentru care normele în vigoare prevăd perioade de retenție mai scurte.


Destinatarii datelor dumneavoastră:

Administratorul societății, colaboratori/parteneri ai societății (scrict în limita atribuțiilor lor în cadrul activității generale a societății sau în cadrul executării atribuțiilor lor specifice) și persoane de contact împutericite în vederea  negocierii și încheierii de contracte, în vederea informării clienților/potențialilor clienți, în scopul prestării în condiții optime a serviciilor și al îmbunătățirii/adaptării acestora la solicitarea clienților/potențialilor clienți.

 

LS TRADING trasferă datele aferente documentelor finaciar-contabile prevăzute în sarcina sa de lege către colaboratorul extern de servicii.

 

Strict în limita intervențiilor necesare asupra interfaței paginii web/a spațiilor de stocare a datelor aferente acesteia, accesul la datee dumneavoastră poate fi permis prestatorului extern de servicii IT al societății. 

 

În mod excepțional, strict în limita și subsumat obligaiilor sale legale sau intereselor sale legitime prevalente, societatea poate transfera datele dumneavoastră și unor prestatori de servicii juridice.

 

Traansferul/Accesul menționat se realizează numai după semnarea unor Acorduri de Prelucrare cu prestatorii de servicii către LS TRADING, în condițiile asumării de către acestea a garanțiilor adecvate pentru asigurarea securității și confidențialității datelor dumneavoastră.

 

În calitate de persoană vizată ne puteți solicita oricând informații suplimentare privind condițiile efectuării trasferului/accesului la date față de terți.

 

LS TRADING nu trasferă datele dumneavoastră către alte state. Pentru o informare completă sub acest aspect vă invităm să consultați și Politica noastră de Cookies privind Modulele  Plug-Ins. 

 

Puteți solicita - cu prealabilă identificare corespunătoare - informații privind modul scopul și temeiurile prelucrării datelor dumneavoastră. La momentul trasmiterii oricărui tip de solicitare/sesizare (indiferent dacă vizează datele dvs. cu caracter persaaonal sau alt aspect care interesează serviciile prezentei pagini web) vă rugăm să nu furnizați mai multe date decât cele necesare în raport de modalitatea de comunicare aleasă și nici în raport de datele despre care apreciați, în mod rezonabil, că ar fi deja dețiune de LS TRADING.

Totodată, aveți dreptul:

 • să solicitați rectificarea datelor dvs., dacă ele nu mai corespund realității
 • să solicitați corectarea datelor înregistrate eronat în baza noastră de date
 • să solicitațicompletarea datelor dvs. lipsa în evidențele noastre
 • de a solicita transmiterea datelor dumneavoastră la un alt operator - dreptul la portabilitatea datelor va putea fi exercitat doar pentru datele prelucrate electronic, fie prin punerea acestora la dispoziția dumneavoastră în format structurat, utilizat în mod curent, fie prin trasmitere directă către operatorul desemnat, numai în măsura în care trasferul este fezabil din punct de vedere tehnic și se poate asigura în condiții de siguranță și confidențialitate pentru datele dvs.
 • de a vă opune prelucrării acestora total/parțial, de a solicita ştergerea acestora sau restricţionarea prelucrării (cu caracter temporar, până la soluționarea situațiie pe care o reclamați în susținerea solicitării), fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia.

 

 

În cazul în care o solicitare de opoziție la prelucrare/ștergere a prelucrării, vizând date indispensabile îndeplinirii obligațiilor contractuale asumate de catre LS TRADING, survine pe durata derulării contractului , reprezentanții noștri vă vor contacta o singură dată, în scris, pentru a clarifica dacă înțelegeți să denunțați unilateral contractul în acest mod. În caz de menținerev a solicitării/în lipsa unui răspuns scris din partea dumneavoastră, în termen de 3 zile lucrătoare de la data trasmiterii comunicării scrise în acest sens de către LS TRADING, contractul va fi considerat denunțat unilateral la inițiativa dumneavoastră iar LS TRADING va înceta furnizarea serviciului.

 

În calitate de utilizator al prezentei pagini web înțelegeți și acceptați că vom putea da curs solicitării dumneavoastră de opoziție la prelucrare/ștergere a datelor numai în măsura în care prelucrarea se face exclusiv în baza consimțământului dumneavoastră la prelucrare. Dacă subzistă și alte temeiuri de prelucrare (obligație legală, dispoziția legitimă a unei autorități competente, interesul legitim prevalent al LS TRADING) nu vom putea da curs solicitării dumneavoastră.
 

Durata de retenție a datelor - pe durata negocierilor/pe durata executării contractelor și un an calendaristic dupa încetarea în orice mod a  negocierilor/contractului pentru soluționarea oricăror aspecte privind etapa pre/contractuală, descoperite subsecvent finalizării acestora, în scopuri de marketing, în baza consimțământului dumneavoastră expres. 

 

După împlinirea acestui termen datele vor fi păstrate și prelucrare numai sub condiția unui nou consimțământ din partea dumneavoastră sau a unui alt temei legitim de prelucrare.

Solicitările dumneavoastră vor fi soluțioate în termen de 10 zle de la înregistrare.

Aveți totodată dreptul și veți fi informat cu privire la orice încălcare a securității datelor, de natură vă pune sub un risc ridicat drepturile și interesele. LS TRADING revizuirește permanent potențialele riscuri pe care operațiunile de prelucrare le pot atrage asupra drepturilor și intereselor dvs. legitime și își asumă angajamentul de a acționa promt și eficient în cazul unor incidente/breșe de securitate.

 

 

Politica privind utilizarea modulelor Cookie

 

 

Ce sunt cookies?

Cookies sunt fișiere mici care conțin litere și cifre care pot fi plasate pe dispozitivul dvs. când vizitați o pagina de internet sau utilizați o aplicație. Acestea stochează anumite informații (de exemplu, limba selectată sau setările site-ului) pe care browser-ul le-ar putea retransmite la următoarea accesare a site-ului nostru (în funcție de durata de viață a cookie-urilor). 

Pentru mai multe informații despre cookies, consultați www.allaboutcookies.org.

 

De ce folosim cookies?

Cookies realizează diverse funcții, inclusiv facilitarea navigării și stocarea preferințelor utilizatorilor pentru a arăta conținutul relevant și pentru a îmbunătăți experiența generală a utilizatorilor.

Utilizăm cookies pentru a vă îmbunătăți experiența pe website, ținând minte preferințele dvs. Fără utilizarea modulelor cookie, experiența pe Platforma noastra va fi mai puțin personalizată.

 

În concret, utilizăm cookies în următoarele scopuri:

 

 • funcționarea Platformei;

 • a gestiona preferințele tale și a îmbunătăți anumite funcții ale Platformei;

 • a analiza comportamentul vizitatorilor site-ului,

 • a analiza modul în care Platforma este accesată sau utilizată și performanta acesteia; Utilizăm aceste informații pentru a înțelege modul în care interacționați cu pagina web, astfel încât să menținem, operăm și îmbunătățim în mod continuu serviciile noastre;

 • a afișa reclame care sunt relevante pentru tine.

 

 

Ce tip de cookies și alte tehnologii folosim?

Numărul, denumirea, tipul, scopul și durata cookie-urilor plasate pe prezenta pagină web pot varia. Vom actualiza periodic politica noastră pentru a vă informa în mod corespunzător.

 

În cele ce urmează vom enumera diferitele tipuri de module cookie pe care noi și terțele persoane le folosim pe site:

 • Cookies de sesiune – acestea sunt stocate temporar în dosarul de cookies al browserului web, pentru ca acesta să le memoreze până când utilizatorul iese de pe web-site-ul respectiv sau închide fereastra browserului.

 • Cookies persistente – acestea sunt stocate pe hard-drive-ul unui computer sau echipament (și în general depind de durata de viață prestabilită pentru cookie). Cookies persistente le includ și pe cele plasate de un alt website decât cel pe care îl vizitează utilizatorul la momentul respectiv – cunoscute sub numele de ‘third party cookies’ (cookies plasate de terți) – care pot fi folosite în mod anonim pentru a memora interesele unui utilizator, astfel încât să fie livrată publicitate cât mai relevantă pentru utilizatori.

 • Cookies primare – sunt cookies stabilite de un site web vizitat de utilizator, adică de site-ul web afișat în fereastra URL.

 • Cookies terțe – sunt cookies care sunt setate de un alt domeniu decât cel vizitat (ex. Google, Facebook).

 

 

Cookies necesare ne ajută să facem site-ul utilizabil prin activarea funcțiilor de bază, precum navigarea în pagină și accesul la zonele securizate de pe website. Acesta nu poate funcționa corespunzător fără aceste cookies.

 

Avem cookies terțe sau plug-ins pe Platforma noastră?

 

Avem cookies de la terți - Google, TouTube, Twitter,  Messenger, Telegram, Pinterest, WhatsApp, E-Toro, Duckascopy, RoboForex, 

 

Google Analytics obține informații despre vizitatorii website-ului nostru. Puteți obține mai multe informații accesând: https://support.google.com/analytics/answer/6004245

Google a aderat la Privacy Shield, care asigură un nivel adecvat de protecție a datelor cu privire la prelucrarea datelor de către Google în Statele Unite. 

Vă puteți retrage oricând consimțământul pentru utilizarea analizei web, prin descărcarea și instalarea Google Plugin pentru browser, în urma cărora se va seta un modul cookie de renunțare sau selectare a setării relevante din software-ul browser-ului. Ambele opțiuni vor împiedica utilizarea analizei web doar dacă utilizați browser-ul pe care ați instalat plugin-ul și dacă nu ștergeți cookie-ul de renunțare.

 

 

Platforma noastră folosește și plug-in de la terți sub formă de buton de distribuire. Cu ajutorul acestui buton de partajare puteți distribui anunțurile noastre pe platforma terților, cu condiția să fiți conectat(a) la acești terți. Acești terți ar putea lega interacțiunea dintre platforma noastră și contul tău. Prin urmare, vă rugăm să citiți politicile de confidențialitate ale acestor terți înainte de a da click pe butonul de distribuire.

 

Ce puteți face pentru a șterge, dezactiva sau bloca cookies?

Va fi necesar să ștergeți personal modulele cookie. Acest lucru se poate face din setările browser-ului.

Browserul va furniza, de obicei, informații despre cum să refuzați, să stergeți sau să blocați cookies. Astfel de setări ale browser-ului pentru modulele cookie sunt de obicei găsite în meniul „opțiuni”, „instrumente” sau „preferințe” al browser-ului. De asemenea, puteți consulta meniul „Ajutor” al browser-ului. Browsere diferite pot utiliza mecanisme diferite pentru a dezactiva modulele cookie.

Vă rugăm să consultați link-urile de mai jos pentru mai multe detalii în legătură cu gestionarea setărilor privind modulele cookie:

Setari module Cookie in Internet Explorer

Setari module cookie in Firefox

Setari module cookie in Chrome

Setari module cookie in Safari

 

Pentru setările cookie-urilor generate de terți, puteți consulta și site-ul:
http://www.youronlinechoices.com/ro/.

 

Retineți: dacă alegeți să blocați sau ștergeți cookies pe care le-am setat este posibil să nu puteți accesa toate sau o parte din serviciile noastre.

 

Pe Platforma noastră se regasesc, la acest moment, următoarele module cookie:

 

       
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

     


 În cazul în care considerați că LS TRADING nu prelucrează datele dumneavoastră conform exigențelor normative sau că, în mod nejustificat, nu a adoptat măsurile aferente solicitărilor/sesizărilor dumneavoastră, vă puteți adresa autorității de supraveghere  - Autoritatea de Supraveghere a Prelucrări Datelor cu Caracter Persoal - cu o sesizare/plângere.


 

Pentru informații suplimentare/sesizări - CONTACT

E-mail: lsforexsignalsmentoring@gmail.com

Tel./Telegram +40 770 402 443