Termeni si conditii consultanta 1 luna - lstinvesting.com

Termeni si conditii consultanta 1 luna


Vă rugăm să citiți cu atenție termenii si condițiile de subscripție.
Abonând-vă la acest serviciu declarați ca ați citit in prealabil și ați înțeles in totalitate clauzele contractului de furnizare, și vă dați acordul la contractarea serviciilor in mod liber și în cunoștință de cauză.

Contract Furnizare Servicii de Consultanță – Abonament Lunar

I. Între PĂRȚILE CONTRACTANTE

1.1.  Societatea L.S.T MENTORING & CONSULTING S.R.L, cu sediul în Comuna Slava Cercheza Judetul Tulcea, Strada Principala, nr. 167, CUI  36385315, înregistrata la Registrul Comertului sub nr. numarul J36/371/02.08.2016,  prin Administrator, în calitate de PRESTATOR, și

1.2. BENEFICIAR, în calitate de persoană fizică care a comandat direct/prin intermediul altei persoane serviciul ce formează obiectul prezentului contract, după caz ACHIZITOR* persoana fizică/juridică ce contactează serviciul în beneficiul unei terțe persoane fizice, în oricare dintre modalitățile puse la dispoziție în acest sens de către Consultant, și a cărei comandă a fost confirmată ca fiind preluată de către Consultant, ale cărei date de identificare se completează cu cele furnizate la momentul facturării serviciului,

 

* Notă: Achizitorul răspunde direct pentru respectarea obligațiilor stabilite prin prezentul contract și de către Beneficiarul desemnat, Consultantul putându-se îndrepta direct împotriva Achizitorului în caz de culpă a Beneficiarului.

Totodată Achizitorul își asumă răspunderea obținerii/neobținerii Declarației de consimțământ a Beneficiarului – persoană fizică cu privire la prelucrarea datelor sale cu caracter personal de către Consultant, în condițiile prezentului contract.

a intervenit prezentul contract de prestări servicii, în următoarele condiții:

PREAMBUL - DEFINIȚII SI INTERPRETARE

A. In prezentul Contract, termenii mai jos enumerați vor avea următoarele semnificații:

a) „Piața Forex” – reprezintă piața unde se realizează tranzacționarea simultană prin cumpărarea unei valute și vânzarea alteia. Valutele sunt într-o continuă schimbare a parității și întotdeauna se tranzacționează in perechi, de exemplu Euro/Dolar sau Dolar/Yen
b) „Analiza tehnică” – Un instrument destinat participanților la piața care își fixează ținte de câștig pe termen scurt-mediu, asumând-și corespunzător un risc. Cei care utilizează acest tip de analiza speculează în general comportamentul irațional al operatorilor de pe piața, impactul știrilor economice, politice, sociale și alte asemenea, folosind grafice pe baza cărora estimează cea mai probabila evoluție a prețului in viitor.
c) „Onorariul” – înseamnă suma de bani care va fi plătită de Beneficiar/Achizitor pentru informațiile și recomandările furnizate de Consultant, specificate la capitolul III din prezentul Contract.
d) „Paritate valutară” – reprezintă un raport de echivalentă între unitățile bănești a două țări, în funcție de puterea lor de cumpărare.
e)„Contul Consultantului” – reprezintă contul bancar nr. RO92BTRLRONCRT0357520601 (RON) deschis la Banca Transilvania.
f). „Data Plații” – reprezintă data la care Contul Consultantului a fost alimentat cu contravaloarea Onorariului în întregime.

B. Următoarele reguli se vor aplica în scopul interpretării prezentului Contract:
(a) titlurile din prezentul Contract sunt introduse doar în scopul facilitării referirilor şi nu vor limita sau afecta în niciun mod interpretarea acestuia;
(b) în cazul în care contextul permite acest lucru, orice referire la singular include şi pluralul, orice referire la plural include şi singularul şi orice referire la un gen include şi celelalte genuri;
(c) referirile la o clauză sunt referiri la o clauză din prezentul Contract, în afară de cazul în care din context rezultă un alt sens, iar referirile la prezentul Contract includ, de asemenea, Contractul în forma modificată de Consultant și publicată cu pe site-ul său web la data efectuării plății unui nou abonament de către Beneficiar/Achizitor;
(d) referirile la o prevedere legală sunt referiri la respectiva prevedere legală aşa cum aceasta a fost modificată sau republicată şi include toată legislaţia subordonată adoptată în temeiul respectivei prevederi legale.

II. OBIECTUL CONTRACTULUI ȘI MODALITATEA DE PRESTARE A SERVICIULUI

2.1. Obiectul prezentului Contract este furnizarea , contra unui Onorariu., de către Consultant Beneficiarului:

 

2.1.1. informații și recomandări care conțin analize si prognoze asupra parităților valutare tranzacționate pe Piața Forex - consultanță de grup- în raport de oportunitățile identificate și în acord cu propriile opinii/forecast-uri ale profesioniștilor persoane fizice desemnați să presteze efectiv serviciul , și

2.1.2.  servicii de consultanță personală , prin oferirea  la cerere de suport în  intrarea în tranzacții și gestionarea tranzacțiilor active, totalizând maxim 1 h pe săptămână și 4 h într-o lună (durata maximă).

 

Pentru claritate, duratele prevăzute pentru consultanță nu reprezintă un prag minim pe care Beneficiarul în poate solicita la prestare și în raport de care este obligat Consultantul, ci termene maxime. În orice caz, frecvența, durata și premisele solicitării consultanței trebuie să fie rezonabile.

Faptul nesolicitării de consultanță într-o anumită săptămână sau nesolicitării ei până la limita pragului superior nu dă dreptul Beneficiarului de a pretinde reportarea, sau după caz, cumularea duratei de consultanță nesolicitate pentru o altă săptămână. În toate cazurile, consultanța poate fi solicitată numai pe durata contractului.

În cazul în care consultanța personală nu a fost prestată de către prestator într-un termen rezonabil după împrejurări, această neregularitate  trebuie notificată Consultantului în scris  în termen de 24 de ore de la data solicitării consultanței neonorate, pe canalul de asigurare a consultanței personale. În cazul în care sesizarea neregularității nu se realizează în aceste condiții, serviciile prestate până la acel moment vor fi considerate prestate corespunzător.

 

2.2. Informațiile și recomandările de grup privind tranzacțiile vor fi transmise prin intermediul aplicației Telegram.

2.3. Consultanța personalizată va fi acordată la solicitarea rezonabilă a Beneficiarului, formulată în zilele lucrătoare legale între orele 09:00 – 19:00 ora României, pe canalul Telegram privat al Consultantului.

2.4. Datele de identificare prin care se va asigura conectarea la canalele de comunicare precizate la articolele anterioare vor fi comunicate Beneficiarului în termen de 24 de ore de la data plății.

2.5. În situații urgente sau în mod excepțional Consultantul va putea (neavând obligația în acest sens) să acorde Consultanță și în alte zile/ore decât cele stabilite prin contract. Această ultimă împrejurare nu va putea fi invocată drept practică statornicită în părți împotriva Consultantului. Inclusiv consultanța suplimentară astfel acordată trebuie să se încadreze în durata maximă lunară a consultanței.
2.5. Beneficiarul/Achizitorul recunoaște și acceptă că riscurile aferente tranzacțiilor plasate ca urmare a recomandărilor/opiniilor primite în baza serviciului de consultanță vor fi suportate exclusiv de către acesta. Pentru claritate, Beneficiarul/Achizitorul recunoaște și acceptă faptul că Consultantul nu va fi și nu poate fi ținut răspunzător pentru acțiunile și/sau inacțiunile Beneficiarului, întreprinse sau nu in baza informațiilor și/sau recomandărilor furnizate de către Consultant în baza prezentului Contract și nici pentru eventualele pierderi suferite de Beneficiar în acest mod.

III. TERMENUL ȘI VALABILITATEA CONTRACTULUI

3.1. Prezentul Contract intra în vigoare începând cu data la care Beneficiarul/Achizitorul comandă pachetul se subscripție prin intermediul paginii de internet a Consultantului  sau în alt mod agreat de către Consultant și comanda este acceptată de către Consultant, direct sau prin orice comportament care nu lasă loc de îndoieli asupra intenției sale de a se angaja în contract (exemplificativ – facturare serviciu, acceptare plată prin procesatorul de plăți la comenzile on-line,  confirmare comandă în scris, adăugare în grupul de consultanță).

3.2. Daca Consultantul aduce modificări prezentului contract iar Beneficiarul nu își notifica dezacordul în termen de 2 zile de la comunicarea acestora, atunci modificările vor fi considerate acceptate de către Beneficiar de la data introducerii lor.

3.3. În situațiile în care comanda este transmisă Consultantului prin orice alte modalități agreate de către acesta – cerere scrisă pe canalele de comunicare indicare pe pagina web sau în virtutea altor raporturi anterioare cu Beneficiarul/Achizitorul - Contractul se va considera încheiat la data facturării, în forma în care este publicat la această din urmă dată pe pagina web a Consultantului , respectiv pe https://www.lstinvesting.com/.

IV. ONORARIUL ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

4.1. Principala obligație a Beneficiarului/Achizitorului este de a plăti  Consultantului în avans Onorariul – echivalentul în lei a 25 Euro, la cursul BNR  din data facturării, după caz din data plății (în cazul în care Achizitorul/Beneficiarul plătește onorariul anterior facturării). Beneficiarul nu poate pretinde prestarea serviciului înainte de data plății.
4.3. Plata Onorariului va fi efectuata de Beneficiar/Achizitor prin virament bancar în Contul Consultantului.
4.4. La cererea Beneficiarului/Achizitorului, Consultantul va putea emite o factură pe numele unei persoane juridice.
4.5. Cu specificarea expresa a acestui lucru, plata se va putea face in numele Beneficiarului și de către o alta persoana. Plătitorul nu va beneficia de niciun drept dintre drepturile Beneficiarului asupra serviciului prestat.
4.6. În situația în care Beneficiar/Achizitorul nu a realizat plata în termenul contractual, prin acordul părților, comanda poate fi prelungita.

V. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

5.1. Drepturile Consultantului.
5.1.1. De a fi remunerat pentru serviciile prestata în condițiile si termenele prezentului Contract.
5.1.2. De a fi informat cu promptitudine în legătura cu orice modificare cu privire la datele de Contact furnizate de Beneficiar.
5.1.3. De a fi informat cu promptitudine în legătura cu orice impediment de orice natură ce face imposibilă recepționarea informațiilor și a recomandărilor furnizate.
5.2. Obligațiile principale ale Consultantului.
5.2.1. De a furniza informațiile și recomandările, în condițiile și pe duratele prevăzute în prezentul Contract.
5.2.2. De a informa de îndată Beneficiarul în legătură cu orice impediment ce face imposibilă transmiterea informațiilor și a recomandărilor în condițiile și pe duratele prevăzute în prezentul Contract.
5.2.3. De a depune toată diligența în elaborarea opiniilor/recomandărilor ce fac obiectul prezentului Contract.
5.3. Drepturile Beneficiarului
5.3.1. De a fi informat în termenele și condițiile prezentului Contract.
5.3.2. De a fi informat cu promptitudine în legătură cu orice impediment ce face imposibilă recepționarea informațiilor și a recomandărilor furnizate.
5.4. Obligațiile Beneficiarului/Achizitorului
5.4.1. De a achita contravaloarea serviciilor prestate de Consultant în termenul și condițiile prevăzute de prezentul Contract.
5.4.2. De a informa cu promptitudine orice schimbare a datelor de furnizare a informațiilor și recomandărilor.
5.4.3. Beneficiarul deține numai dreptul de a vizualiza si de a realiza o copie a cuprinsului grupului și a ferestrelor de comunicare aferente consultanței pentru folosința sa personală. Beneficiarul nu are dreptul să transmită, transfere, prezinte, difuzeze, publice, reproducă, să expună, distribuie, vândă, să permită accesarea sau sa transfere in alt mod orice parte a informațiilor sau recomandărilor de grup furnizate, oricărei terțe persoane (incluzând, fără a se limita la, alte persoane din societatea sau organizația sa), indiferent daca are sau nu un scop comercial, fără a avea acordul prealabil scris al Consultantului.

Achizitorul își asumă în integralitate modalitatea în care Beneficiarul desemnat înțelege să respecte această obligație. În cazul în care Beneficiarul întreprinde una dintre acțiunile descrise anterior Prestatorul se poate îndrepta direct împotriva Achizitorului.
Daca informațiile, datele, recomandările transmise sunt accesibile publicului pe pagina de internet a Consultantului, în acest caz referirea la acestea se va putea face numai cu indicarea sursei, respectiv pagina de internet a Consultantului sau a oricăruia dintre canalele sale oficiale de comunicare electronica, cu interdicția expresă pentru Achizitor/Beneficiar de a-și asuma public calitatea de emitent al opiniei/recomandării în cauză sau de a le atribui altei persoane/entități.
5.4.3.2. Daca Beneficiarul/Achizitorul își nesocotește oricare dintre obligațiile asumate la articolul precedent se va afla în ipoteza unei culpe grave. În aceste condiții, Achizitorul/Beneficiarul va  plăti  Consultantului drept clauză penală suna de 2000 EUR, si contractul va înceta de plin drept iar furnizarea serviciului va fi întreruptă fără restituirea sumelor aferente consultanței neprestate până la acea dată.

În această ipoteză, Beneficiarul/Achizitorul nu vor putea opune Consultantului și nici  dovedi că folosurile realizate prin încălcarea obligațiilor prevăzute la articolul precedent au un cuantum inferior sau că a fost vorba de un act/fapt singular.


VI. ÎNCETAREA CONTRACTULUI / ÎNCETAREA DREPTULUI DE ACCES

6.1. Prezentul contract încetează într-una din următoarele situații:
6.1.1. Prin acordul părților, caz în care  onorariul plătit nu este  supus restituirii dacă durata rămasă neprestată este de cel mult o săptămână calendaristică.
6.1.2. Cu notificarea transmisa de partea lezata, in cazul nerespectării obligațiilor asumate prin prezentul Contract de către cealaltă parte, în mod repetat și culpabil.
6.1.3. La cererea Beneficiarului, caz în care onorariul achitat nu este supus restituirii.
6.1.4. În situația in care Consultantul nu mai poate presta serviciul. Dacă imposibilitatea este una obiectivă ori în caz de forță majoră onorariul achitat nu este supus restituirii. Dacă imposibilitatea este una subiectivă atunci onorariul echivalent perioadei în care serviciului a mai fost prestat este supus restituirii.
6.1.5. La împlinirea termenului contractual, daca Beneficiarul nu a achitat contravaloarea unei noi subscripții pana la încetarea celei active.
6.1.6. În cazul în care Beneficiarul/Achizitorul încalcă prezenții termeni contractuali, Consultantul își rezervă dreptul de a recurge la toate mijloacele legale pe care le considera necesare, incluzând dreptul de a bloca accesul unei anumite adrese de identificare on-line la grupurile și canalele sale personale de consultanță.
6.1.6. În alte cazuri stabilite prin prezentul contract.


VII. LITIGII ȘI LEGEA APLICABILĂ

7.1. Acest Contract este întocmit și va fi guvernat în conformitate cu Legea Română.
7.2. Părţile convin ca toate neînțelegerile privind valabilitatea prezentului Contract, sau rezultate din interpretarea, executarea, ori încetarea acestuia să fie rezolvate prioritar pe cale amiabilă, prin negociere, la inițiativa oricăreia dintre acestea. În acest scop, ambele părți au obligația de a depune diligenta necesara.  În situația în care procedura amiabilă nu a dat rezultate, litigiul este de competența instanțelor judecătorești din Municipiul București.
7.3. Părțile semnatare înțeleg să-și exercite drepturile izvorâte și să își îndeplinească obligațiile asumate din/prin prezentul Contract cu bună-credință.

VIII. CESIUNEA CONTRACTULUI / CESIUNEA DREPTULUI DE ACCES

8.1. Beneficiarul nu are dreptul sa cesioneze, în tot sau în parte, niciunul din drepturile și/sau obligațiile sala din Contract fără acordul prealabil expres scris al Consultantului.


IX. FORȚA MAJORĂ

9.1. Niciuna dintre Părți nu răspunde în cazul oricărei întârzieri sau neexecutări a obligațiilor ce îi revin potrivit prezentului Contract, dacă o astfel de întârziere sau neexecutare se datorează vreunui caz de Forță Majoră, astfel cum este aceasta definită în art. 1351 alin.(2) Noul Cod Civil.
9.2. Cazul de Forța Majora  poate fi constatat de părți sau de autoritățile competente. Se consideră caz de forță majoră, printre altele: starea de război, starea de necesitate, cutremur și/sau incendiu catastrofal, catastrofe naturale, epidemii, greve, război civil și altele asemenea.
9.3. Pentru ca Forța Majoră să exonereze de răspundere, Partea care o invocă are obligația:
(a) să aducă la cunoștința celeilalte Părți, în scris, apariția cazului de Forță Majoră într-un termen rezonabil după împrejurări de la apariția acestuia sau de la momentul in care partea nu se mai afla in imposibilitatea de comunicare
(b) să ia toate măsurile posibile în circumstanțele date pentru limitarea consecințelor produse de cazul de Forță Majoră invocat.
9.4. Pe perioada cât durează cazul de Forță Majoră, derularea Contractului este suspendată sau încetează, la alegerea părților.

X. CONFIDENȚIALITATEA

10.1. Părțile convin de comun acord sa considere ca strict confidențiale și să păstreze confidențialitatea asupra tuturor informațiilor  care vor fi dezvăluite/utilizate în derularea contractului, indiferent de suportul pe care se afla acestea („Informații Confidențiale”).
10.2. Beneficiarul se obliga ca nume in propriu, sa respecte obligația de confidențialitate, de nedivulgare și de neutilizare, în beneficiul unor terțe părți, a tuturor Informațiilor Confidențiale aferente Contractului și/sau la care Beneficiarul va avea acces înainte și în timpul executării Contractului.
10.3. Beneficiarul se obligă să considere ca fiind strict confidențiale toate Informațiile Confidențiale care i-au fost transmise sau puse la dispoziție fie sub formă de documente, fie sub orice altă formă, și va împiedica orice divulgare a acestora. În contextul prezentului articol, următoarele nu vor fi considerate de către Parți ca fiind Informații Confidențiale:
(a) Informații care sunt deja în posesia Părții beneficiare înainte de comunicarea acestor informații de către cealaltă Parte;
(b) Informații comunicate direct sau indirect publicului sau Părții beneficiare de o alta sursa decât cealaltă Parte, fără încălcarea dreptului vreunei terțe părți și fără încălcarea obligației de confidențialitate;
(c) Informații devenite publice fără încălcarea prezentului Contract de către Partea beneficiară; și
(d) Informații care trebuie comunicate conform deciziei unui judecător sau legilor, cu obligația ca Partea obligată sa o informeze pe cealaltă, pentru a-i permite acesteia să își protejeze interesele.
10.4. Partea care consideră că o anumită informație nu este o Informație Confidențială va face dovada uneia din condițiile specificate la punctele a) - d) de mai sus.
10.5. Obligația de confidențialitate de mai sus va rămâne în vigoare pe parcursul executări Contractului si pe o perioada de 2 (doi) ani de la terminarea Contractului, indiferent de cauză.
10.6. Totuși, toate Informațiile Confidențiale ale Consultantului la care Beneficiarul și achizitorul vor avea acces înaintea încheierii și în timpul executării Contractului, cu privire la producție și/sau procese de producție, cerințe, vânzări, tehnici, produse, clienți, know-how și echipamente utilizate de Beneficiar, cunoscute cu acordul Consultantului  vor fi considerate de către Beneficiar și Achizitor ca Informații Confidențiale, fără limita de timp, atâta timp cat aceste informații nu și-au pierdut caracterul de confidențialitate.
10.7. Părțile vor permite accesul la Informațiile Confidențiale numai acelor angajați care trebuie sa le cunoască în scopul îndeplinirii obligațiilor asumate de Părți prin Contract și vor instructa orice asemenea angajați în legătură cu natura confidențială a informațiilor respective și cu privire a măsurilor pentru păstrarea confidențialității lor.
10.8. Fiecare Parte răspunde în condițiile prezentului capitol pentru orice încălcare a confidențialității rezultata din activitatea reprezentanților/colaboratorilor săi în ceea ce privește datele sau informațiile ce aparțin celeilalte Părți.

XI. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL. DECLARAȚIA DE CONSIMȚĂMÂNT A BENEFICIARULUI/ACHIZITORULUI.

11.1. În acord cu dispozițiile Regulamentului European nr. 679/2016,  prin semnarea prezentului contract, fizic sau prin plasarea unei comenzi  prin mijlocirea paginii web a prestatorului sau prin orice modalitate agreată de către Consultant, Beneficiarul și, dup caz, Achizitorul, își exprimă consimțământul la prelucrarea datelor sale cu caracter personal direct de către Consultant sau de către angajații/colaboratorii/partenerii Consultantului ori de persoane autorizate de către acesta, astfel cum au fost furnizate cu ocazia încheierii contractului, la momentul înregistrării și dobândirii unui cont de utilizator pe pagina web a Consultantului și în vederea facturării serviciului contractat.
11.2. În cazul contractării serviciului prin mijlocirea paginii web a prestatorului datele vor fi asociate, în mod automat, Contului de Utilizator, și securizate prin parole de acces și măsurile de securitate ale Contului de Administrator al paginii web a Prestatorului.
Datele personale ce vor fi furnizate în acest sens sunt:

Numele și prenumele, adresă de e-mail și numărul de telefon

CNP,  domiciliul -  în vederea facturării sau în împrejurări care fac necesară furnizarea acestor date în derularea prezentului contract sau în soluționarea situațiilor juridice derivând din acesta ori în vederea furnizării unor servicii conexe.
11.3. Temeiul juridic al prelucrării este reprezentat de consimțământul Beneficiarului.
11.4. În orice moment Beneficiarul și, după caz Achizitorul,  pot solicita informații privind modul de prelucrare al datelor lor, urmând ca solicitarea sa să fie soluționată într-un termen de 10 zile cu posibilitatea prelungirii acestuia până la 30 de zile, în funcție de volumul solicitărilor și ținând seama de situații precum (nelimitativ) imposibilitatea medicală a Consultantului sau probleme tehnice independente de voința Consultantului.
11.5. Datele personale vor fi stocate și prelucrate de către Consultant în scopul îndeplinirii obligațiilor asumate prin prezentul contract, în scopul furnizării unor servicii conexe gratuite, accesibile utilizatorilor înregistrați, în scopul facturării și, eventual, în vederea recuperării prejudiciilor ce i-au fost cauzate de către Beneficiar și, după caz, Achizitor, prin nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract, în oricare dintre modalitățile admise de lege. 
Totodată, datele vor fi prelucrate în scopul transmiterii de oferte promoționale privind Serviciile furnizate de Consultant, informații privind expirarea pachetului de serviciu contractat și pentru orice alte comunicări impuse de desfășurarea normală a raporturilor contractuale.
11.6. Beneficiarul și, după caz, Achizitorul au următoarele drepturi :

Dreptul de a avea acces datele sale cu caracter personal, astfel cum figurează în evidența prestatorului

Dreptul de a solicita rectificarea sau de a se opune prelucrării acestora total/parțial sau de a solicita ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

Dreptul la portabilitatea datelor -  posibilitatea  de a cere transmiterea datelor la un alt operator

Dreptul a se adresa autorității de supraveghere cu o sesizare plângere împotriva Prestatorului, în ipoteza în care acesta prelucrează datele personale ale Prestatorului cu nerespectarea legislației în vigoare.

11.7. În situația în care o solicitare de ștergere, opoziția la prelucrare sau restricționarea  totală  a prelucrării survine anterior expirării perioadei contractuale, după caz anterior îndeplinirii de către Prestator a tuturor obligațiilor asumate prin prezentul contract, o astfel de solicitare echivalează cu denunțarea unilaterală a prezentului contract de către Beneficiar, acesta in urmă înțelegând și asumându-și imposibilitatea Consultantului de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale în absența datelor personale indispensabile comunicării impuse de specificul contractului.
11.8. Datele cu caracter personal ale Beneficiarului vor fi păstrate de către Prestator pentru o perioadă de un an, termen socotit de la data încetării prezentului contract în oricare dintre modalitățile agreate de părți. După expirarea acestui termen, datele vor putea fi prelucrate numai în vederea îndeplinirii unor obligații ale Consultantului stabilite prin lege sau de autoritățile competente.
Astfel, datele cu caracter personal cuprinse în facturile emise și în orice alte evidențe financiar-contabile ale Consultantului vor fi păstrate pe întreaga durată în care autoritățile fiscale vor putea solicita, conform legislației în vigoare (cu eventualele modificări de aplicare imediată), prezentarea acestor documente, în vederea efectuării unui control, fără a mai putea fi prelucrate și în celelalte scopuri prevăzute în prezenta secțiune.
Datele cu caracter personal vor fi stocate pe dispozitive și spații specializate de stocare, securizate prin parole, prin programe informatice de tip anti-virus și alte măsuri de securitate disponibile în funcție de specificul spațiului de stocare.
11.9. Accesul la datele personale și prelucrarea lor se va face numai de către Consultant sau de către angajații/colaboratorii/partenerii/alte persoane autorizate de Prestator, în condiții semnării în prealabil a unor acorduri de confidențialitate.
 

XII. DISPOZIȚII FINALE

12.1. În cazul în care una dintre prevederile prezentului Contract este sau va fi declarată nulă, celelalte prevederi își vor menține valabilitatea rămânând pe deplin aplicabile părților.
12.2. Clauzele care vor fi declarate invalide a produce efectele ce rezulta din interpretarea literala a textului vor fi interpretate in sensul cel mai apropiat in care pot produce efecte.
12.3. Orice modificarea prezentului contract va fi adusa la cunoștința Beneficiarului cu 3 zile înainte de intrarea sa în vigoare prin e-mail, site-ul Consultantului sau aplicația Telegram a acestuia.
12.5. Prin plasarea unei Comenzi în oricare dintre modalitățile agreate de către Consultant, Beneficiarul recunoștea ca a citit, a înțeles, și acceptă în mod expres și fără rezerve toate prevederile Termenilor și Condițiilor Generale.